Річні загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (надалі - Товариство), місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, повідомляє, що 12 квітня 2013 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, кім. 28, відбудуться чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  4. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2012 рік.
  5. Про розгляд та затвердження звіту Правління Товариства та Голови Правління (Президента) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.
  6. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
  7. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
  8. Про затвердження змін до внутрішніх Положень Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2012 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

165807

163008

Основні засоби (за залишковою вартістю)

10

11

Довгострокові фінансові інвестиції

-

151620

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

4061

5021

Поточні фінансові інвестиції

159244

4100

Грошові кошти та їх еквіваленти

2492

2250

Власний капітал

159362

126736

Статутний капітал

8600

8600

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

36345

3719

Довгострокові зобов'язання

-

32646

Поточні зобов'язання

6445

3626

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

32666

3709

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1,89917

0,21564

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

17200000

17200000

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 12 квітня 2013 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 08 квітня 2013 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: (044) 426-61-11. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління (Президент) Товариства Хляпов О.А.

Голова Наглядової Ради

ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»               ______________________________        О.Е. Лиховид