Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (надалі - Товариство), місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, повідомляє, що 11 квітня 2014 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, кім. 28, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
3. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2013 рік.
4. Про розгляд та затвердження звіту Правління Товариства та Голови Правління (Президента) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 11 квітня 2014 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 07 квітня 2014 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: 044 426-61-11. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління (Президент) Хляпов О.А.

06.03.2014р.

Голова Наглядової Ради
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»         _______________________         О.Е. Лиховид