Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (надалі - Товариство), ідентифікаційний код 22904759, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, повідомляє, що 27 березня 2015 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, кім. 28, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
3. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2014 рік.
4. Про розгляд та затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 
9. Про припинення повноважень та обрання голови та членів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2014 рік (тис. грн.)

 


Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

161 712

160 969

Основні засоби

8

8

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

3 635

15 751

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 373

332

Нерозподілений прибуток

36 361

36 397

Власний капітал

159 378

159 414

Статутний капітал

8 600

8 600

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

2 334

1 555

Чистий прибуток (збиток)

(36)

52

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17 200 000

17 200 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

17 200 000

17 200 000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

13

14

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 27 березня 2015 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 23 березня 2015 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: 044 426-61-11. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління (Президент) Хляпов О.А.

Голова Наглядової Ради
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»        _______________________ О.Е. Лиховид